What Students Learn

Tai Chi & Qigong
 • Baduanjin
 • Zhan Zhuang
 • Liangong Shibafa (6 sets)
 • Pingshuaigong
 • Taiji Daoyin
 • Zhineng Qigong
 • Taiji 24
 • Taiji 37 (Zheng Manqing)
 • Double Yang Taiji (Zhong Dashen)
 • Taijijian
 • Taijidao
 • Kunwujian


Yuishinkai Kobujutsu (Karate Jutsu & Ryukyu Kobujutsu)

Our style of martial art is collectively known as Yuishinkai Kobujutsu with Karate Jutsu from the Gansho (Motokatsu) Inoue -Yasuhiro Konishi lineage; Ryukyu Kobujutsu from the Gansho (Motokatsu) Inoue - Shinken Taira - Moden Yabiku lineage; and Bujutsu from Seiko Fujita.  The Karate syllabus consists of kata from the Shuri-te, Naha-te and Tomari-te origins, whereas Ryukyu Kobujutsu instruction, as defined in the Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai syllabus in kihon, kata and kumite, covers the following weapons: kon, sai, tonfa, nunchaku, kama, tekkotinbe-rochin and surujin.

The current President of both Yuishinkai and Ryukyu Kobujutsu Hozon Shinko Kai is Hanshi Kisho Inoue, the son of O'Sensei Gansho (Motokatsu) Inoue.

Comments